Somnambulizm ne demek? | Somnambulizm anlamı nedir? | Somnambulizm

Somnambulizm anlamı nedir?

Somnambulizm ne demek?

Somnambulizm anlamı nedir?

Somnambulizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: somnambulizm

Yabancı Kelime

Fr. somnambulisme

uyurgezerlik

Uyurgezer olma durumu.


Yabancı Kelime by